#19786
magal101
משתתף

מאחר שזה קורה לפעמים לאחר שינה או כשאני שוכב במיטה עם צוואר מוטה מעט, האם זה יכול להיות נירלגיה אוקספטאלית, לחץ בעצב שגורם לכאב בעין?
מה ניתן לעשות אם זה אכן זה?