#19245
Ariel levi
משתתף

תראה דר׳ ציינתי את המאורעות הנ״ל בכדי לשאול אולי קיים קשר מזהם/חיידקי לסטומים והתופעות אותם אני מרגיש.
כמו כן, מדוע יש לי קפיצות שרירים, כאב של מאמץ בזמן אחיזת מכשיר הסלולר, רעד וקלונוס יותר ברגל שמאל?
אולי תוכל לכוון אותי מה עליי לעשות?
אפילו אם לדעתך יש מקום להגיע אלייך לייעוץ עם כל החומר שקיים ברשותי, לא אהסס ואגיע.