#22767
Men
משתתף

בתוצאות הפיענוח כתוב בלט דיסק C3-4 משיק לשק ,מודגמת היצרות קלה קלה של התעלה הנויפרומינלית.
גובה מרווחים דיסקליים שמור ?
השאלה אלייך היא כזאת למי הכוונה מרווחים דסקליים לדיסקים עצמם ?לגובה הדיסקים?